Regulamin

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWAW PROJEKCIE
„Tygodnie intensywnej rehabilitacji – bezpłatne wsparcie dla dzieci i ich rodziców”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX. Włączenie społeczne Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Podziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

§1
Informacja o Projekcie
1. Projekt „Tygodnie intensywnej rehabilitacji – bezpłatne wsparcie dla dzieci i ich rodziców” realizowany jest przez firmę Neurosemper Piotr Depta Rafał Kalota S.C., zwaną dalej Wnioskodawcą.
2. Celem głównym projektu jest zapewnienie jak najlepszych efektów rehabilitacji 20
dzieci oraz wsparcia 20 rodziców, zamieszkałych w Subregionie Północnym woj. śląskiego, ze schorzeniami wieku rozwojowego w warunkach ambulatoryjnych i domowych w okresie 01.09.2019 r. – 29.12.2020 r., przy jednoczesnym:
wzroście dostępności do wysokiej jakości usług w regionie;
przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodzin;
przeniesieniu świadczeń opieki zdrowotnej z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz opieki ambulatoryjnej i środowiskowej;
Poprzez zapewnienie im wysokiej jakości usług zdrowotnych, w postaci bezpłatnej
i indywidualnie dobranej rehabilitacji w tym fizjoterapii, integracji sensorycznej, neurologopedii, połączonej ze szkoleniami dla rodziców z zakresu opieki oraz rehabilitacji dziecka
w warunkach domowych oraz wsparcia psychologicznego celem przeciwdziałania wypaleniu psychicznemu.
3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2019 r. do 29 grudnia 2020 r.
4. Założeniem projektu jest objęcie wsparciem rodziców i dzieci z niepełnosprawnością wymagającą długotrwałej rehabilitacji, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 20 dzieci oraz 20 rodziców, zamieszkałych w Subregionie Północnym woj. śląskiego.
a) Grupa I uczestników projektu: Dzieci:
dzieci w wieku 0-18 lat;
dotknięte niepełnosprawnością/niesamodzielne wymagające długotrwałej rehabilitacji
zamieszkałe w Subregionie Północnym woj. śląskiego
b) Grupa II uczestników projektu. Rodzice (opiekunowie prawni):
rodzice (opiekunowie prawni) dzieci korzystających z usług zdrowotnych w ramach projektu
zamieszkali w Subregionie Północnym woj. śląskiego
5. Udział w Projekcie jest bezpłatny – koszty związane z realizacją form wsparcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
Oferowane formy wsparcia

1. W projekcie zaplanowano objąć wsparciem rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością wymagającą długotrwałej rehabilitacji poprzez:
a) zapewnienie kompleksowej rehabilitacji w tym : fizjoterapii, neurologopedii oraz integracji sensorycznej w postaci bezpłatnych intensywnych tygodni rehabilitacji, indywidualnie dobranej do potrzeb dziecka;
b) indywidualne szkolenia dla rodziców w miejscu ich zamieszkania, w celu podtrzymania pozytywnego wpływu rehabilitacji;
c) wsparcie psychologiczne dla rodzica;
d) refundacja kosztów dojazdu na rehabilitację.
2. Opis zaplanowanych form wsparcia:
1) Rehabilitacja dzieci
a) W celu zapewnienia odpowiedniej i indywidualnie dobranej do potrzeb
rehabilitacji zostanie przeprowadzona kompleksowa diagnoza potrzeb rehabilitacyjnych. Na podstawie historii choroby, prowadzonej dotychczas rehabilitacji a także na podstawie wywiadu z dzieckiem i rodzicem, zespół specjalistów w składzie:
lekarz neurolog dziecięcy;
lekarz ortopeda;
neurologopeda;
fizjoterapeuta,
wydadzą indywidualne zalecenia dotyczące form rehabilitacji w projekcie na podstawie
których przygotowany zostanie plan działania udziału w projekcie dla każdego
z uczestników projektu. Plan udziału w projekcie będzie zawierał: ilość oraz intensywność oferowanego wsparcia, metody rehabilitacji oraz cel rehabilitacyjny do osiągnięcia przez dziecko w ramach projektu.
Plan udziału w projekcie będzie stanowił podstawę do spisania Umowy uczestnictwa w projekcie pomiędzy Wnioskodawcą a uczestnikiem/uczestniczką, która będzie zawierała wszystkie formy wsparcia przewidziane dla danej osoby, ich wymiar i częstotliwość oraz prawa i obowiązki obu stron.
b) Intensywne tygodnie rehabilitacji które w założeniu projektu zakładają średnio 12
intensywnych tygodni rehabilitacji, gdzie dziennie dziecko poddane będzie średnio
3 godzinom rehabilitacji w tym:
2 godziny fizjoterapii;
1 godzina zajęć z neurologopedą lub 1 godzina integracji sensorycznej.
Są to założenia ogólnikowe. W zależności od wieku, schorzenia i indywidualnych potrzeb każdego z uczestników projektu liczba godzin, rodzaj wsparcia jak i długość wsparcia dostosowana będzie do indywidualnych potrzeb dzieci jak i ich rodziców. Ideą tego zadania jest dostosowanie rehabilitacji do indywidualnych potrzeb dziecka.

2) Wsparcie dedykowane rodzicom ( opiekunom prawnym)
Zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, w ramach projektu zostaną przeprowadzone
indywidualne szkolenia dla rodziców (opiekunów prawnych), z zakresu:
a) kompleksowej , rehabilitacyjnej opieki nad dzieckiem w domu:
szkolenie z zakresu opieki pielęgnacyjnej – m.in. stosowanie określonych technik
noszenia, unoszenia, ubierania czy zabawy;
szkolenie z zakresu fizjoterapii w warunkach domowych – indywidualnie dobrane zestawy ćwiczeń z dzieckiem w domu;
odpowiedniego przygotowania środowiska domowego dla dziecka
z niepełnosprawnością.
Szkolenia prowadzone będą w miejscu zamieszkania dziecka, i będą indywidualnie
opracowane dla każdej rodziny z uwzględnieniem specyfiki schorzenia. Czas szkolenia to ok. 2,5 godziny.
b) Ćwiczeń neurologopedycznych w domu:
Neurologopeda przeszkoli każdego z rodziców dzieci z zakresu ćwiczeń z dziećmi w domu. Celem utrzymania efektów neurologopedycznych w trakcie i po zakończeniu udziału w projekcie. Neurologopeda przygotuje indywidualnie dla każdego dziecka zestaw ćwiczeń oraz przeszkoli z zakresu sposobu ich przeprowadzania: intensywności, czasu trwania oraz formy ćwiczeń. Szkolenie odbywać się będzie w miejscu realizacji projektu lub w miejscu zamieszkania dziecka. Szkolenie trwać będzie około 1 godziny.
c) Wsparcie psychologiczne:
Wsparcie psychologiczne będzie realizowane w formie indywidualnych spotkań
z psychologiem, średnio 16 godzin/osobę. Terminy spotkań z psychologiem oraz
neurologopedą będą ustalane indywidualnie z każdym z rodziców i odbywać się będą
w terminach dostosowanych do rodziców np. w trakcie świadczeń rehabilitacyjnych
dziecka, w godzinach popołudniowych a także w weekendy.

Wszystkie formy wsparcia będą dostosowane do możliwości czasowych uczestników/uczestniczek, w tym związanych z obowiązkami rodzinnymi.

§3
Zasady rekrutacji do projektu

1. Rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu obejmuje:
a) Ogłoszenie naboru na stronie internetowej Wnioskodawcy:
www.neurosemper.pl
w siedzibie Wnioskodawcy przy ul. Filomatów 4 lok. 9 w Częstochowie,
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, ośrodkach
medycznych oraz NGO.
na portalach społecznościowych.
b) Spotkania informacyjno – promocyjne organizowane w siedzibie Wnioskodawcy.
c) Składanie dokumentów rekrutacyjnych do projektu.
d) Weryfikację dokumentów rekrutacyjnych przez Koordynatorkę projektu.
e) Wybór uczestników/uczestniczek projektu przez Koordynatorkę projektu zgodnie
z przyjętymi kryteriami.
f) Sporządzenie i zatwierdzenie list uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do udziału
w projekcie oraz list rezerwowych.
g) Poinformowanie telefonicznie i/lub mailowo uczestników/uczestniczek o wynikach rekrutacji.

2. Rekrutację do udziału w projekcie będzie prowadzić Koordynator/ka projektu przy wsparciu Wnioskodawcy.

3. Nabór uczestników/uczestniczek będzie prowadzony przez okres od 5 września 2019 r. do 30 września 2019 r. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych potrwa nie dłużej niż 7 dni kalendarzowych, sporządzenie oraz zatwierdzenie list podstawowych i rezerwowych nastąpi niezwłocznie po zakończeniu oceny dokumentów rekrutacyjnych. W sytuacjach wątpliwych decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/uczestniczki do projektu podejmuje Koordynator/ka projektu

4. Rekrutacja osób do projektu odbędzie się w oparciu o następujące kryteria:
a) dostępu (punktowane 0-1, tj. spełnia-nie spełnia) – weryfikowane na etapie oceny formalnej:
Grupa I uczestników projektu: Dzieci:
dzieci w wieku 0-18 lat;
dotknięte niepełnosprawnością/niesamodzielne wymagające długotrwałej rehabilitacji;
zamieszkałe w Subregionie Północnym woj. Śląskiego;
zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Grupa II uczestników projektu. Rodzice (opiekunowie prawni):
rodzice (opiekunowie prawni) dzieci korzystających z usług zdrowotnych w ramach projektu;
zamieszkali w Subregionie Północnym woj. śląskiego.
zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
b) dodatkowe kryteria – weryfikowane na etapie oceny merytorycznej:
kryterium dochodowe na podstawie średniego dochodu netto za miesiąc, na osobę w rodzinie, za ostatnie trzy miesiące poprzedzające okres rekrutacji:
– do 500 zł ( + 5 punktów);
– od 501 zł do 800 zł ( + 4 punkty);
– od 801 zł do 1100 zł ( + 3 punkty);
– od 1101 zł do 1400 zł ( + 2 punkty);
– od 1401 zł do 1600 zł ( + 1 punkt);
członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą
z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością
( + 3 punkty);
matka samotnie wychowująca dziecko ( + 3 punkty);
więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie ( + 3 punkty);
Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zastosowania dodatkowych kryteriów,
w przypadku uzyskania przez zainteresowanych udziałem w projekcie równej ilości punktów dodatkowych.

5. Rekrutacja osób do projektu odbędzie się w oparciu o następujące dokumenty i zawarte w nich oświadczenia:
a) ocena formalna:
formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu,
kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności wymieniona w art. 1 lub 62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu;
b) ocena merytoryczna:
oświadczenie/a wymagane w zakresie spełniania kryterium osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
oświadczenie/a uczestnika/uczestniczki o spełnieniu kryteriów dodatkowych.
6. W uzasadnionych przypadkach Koordynatorka projektu może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikowalność uczestnika/uczestniczki.
7. Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio w Biurze Projektu przy
ul. Filomatów 4 lok. 9 w Częstochowie (Biuro czynne: od 8 do 18,
a także ze strony internetowej Wnioskodawcy: www.neurosemper.pl.
8. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej dokumentów i przyznania dodatkowych punktów uczestniczkom/uczestnikom projektu jest pozytywna ocena formalna,
a więc spełnienie wszystkich kryteriów dostępu. Niezłożenie dokumentów wymaganych na etapie oceny formalnej wyklucza z udziału w projekcie.
9. W przypadku jeżeli liczba osób kwalifikujących się do projektu przekroczy liczbę dostępnych miejsc zostaną zastosowane dodatkowe kryteria.
10. W przypadku wyczerpania miejsc na liście podstawowej zostanie sporządzona lista rezerwowa.
11. Lista podstawowa osób kwalifikujących się do udziału w projekcie zostanie sporządzona oddzielnie dla kobiet (przewidywana liczba miejsc – 26) i mężczyzn (przewidywana liczba miejsc – 14).
12. Jeśli w wyniku rekrutacji uzupełniającej nie zostanie zamknięta dana lista podstawowa, zostaną włączone osoby z listy rezerwowej.
13. Ewentualna rekrutacja uzupełniająca:
a) Zostanie poprzedzona wzmożoną akcją informacyjno-promocyjną (dodatkowe ogłoszenia, spotkania organizowane m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, placówkach medycznych oraz NGO.
b) Nabór uzupełniający będzie trwał nie krócej niż 7 dni kalendarzowych. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych potrwa nie dłużej niż 5 dni kalendarzowe, sporządzenie oraz zatwierdzenie list podstawowych i rezerwowych nastąpi niezwłocznie po zakończeniu oceny dokumentów rekrutacyjnych.
c) Zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria i na podstawie wymienionych dokumentów i zawartych w nich oświadczeń.

§4
Zasady uczestnictwa w projekcie –
prawa i obowiązki uczestników/uczestniczek projektu

1. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo m.in.do:
a) Udziału we wszystkich formach wsparcia określonych dla niego/niej w Umowie uczestnictwa w projekcie spisaną z Wnioskodawcą, które zostaną dobrane do indywidualnych potrzeb dziecka jak i rodzica w oparciu o indywidualne zalecenia wydane przez lekarza neurologa, lekarza ortopedę, neurologopedę oraz fizjoterapeutę. Umowa uczestnictwa w projekcie spisana z Wnioskodawcą a uczestnikiem, uczestniczką będzie zawierała m.in. rodzaj wsparcia, wymiar, oraz częstotliwość danej formy wsparcia.

2. Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązuje się m.in. do:
a) Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
b) Zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
c) Przestrzegania zapisów Umowy uczestnictwa w projekcie spisanej z Wnioskodawcą,
w tym systematycznego uczestnictwa w formach wsparcia.
d) Wypełniania ankiet i innych dokumentów dla celów monitorowania i ewaluacji projektu.
e) Bieżącego informowania Wnioskodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego/jej udział w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności w danej formie wsparcia .
f) Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad.
g) Informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.

§5
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. Wnioskodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/uczestniczki z projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub zasad współżycia społecznego.
2. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa w przypadkach uzasadnionych i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez uczestnika/uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
3. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w projekcie konieczne jest jej poparcie złożeniem deklaracji rezygnacji z udziału w projekcie (załącznik nr 3 do Regulaminu).

§6
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego – w szczególności Ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia w okresie realizacji projektu.

Załączniki:

  1. Regulamin Rekrutacji
  2. Formularz Zgłoszeniowy
  3. Oświadczenie Uczestnika
  4. Deklaracja Rezygnacji
Skip to content