O projekcie

Projekt „Tygodnie intensywnej rehabilitacji – bezpłatne wsparcie dla dzieci i ich rodziców” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Wartość projektu:

432 172,90 zł   w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 367 346,96 zł

Czas trwania projektu:

01.09.2019 r. – 29.12.2020 r.

Założenia projektu :

W projekcie zaplanowano objąć wsparciem rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością wymagającą długotrwałej rehabilitacji poprzez:

 • zapewnienie kompleksowej rehabilitacji w tym : fizjoterapii, neurologopedii oraz integracji sensorycznej w postaci bezpłatnych intensywnych tygodni rehabilitacji indywidualnie dobranej do potrzeb dziecka
 • indywidualne szkolenia dla rodziców w miejscu ich zamieszkania, w celu podtrzymania pozytywnego wpływu rehabilitacji
 • wsparcie psychologiczne dla rodzica
 • refundacja kosztów dojazdu na rehabilitację

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zapewnienie jak najlepszych efektów rehabilitacji 20 dzieci, zamieszkałych w Subregionie Północnym woj. śląskiego, ze schorzeniami wieku rozwojowego w warunkach ambulatoryjnych i domowych w okresie 01.09.2019 r. – 29.12.2020 r., przy jednoczesnym:

 • wzroście dostępności do wysokiej jakości usług w regionie
 • przeciwdziałaniu ubustwu i wykluczeniu społecznemu dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodzin
 • przeniesieniu świadczeń opieki zdrowotnej z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz opieki ambulatoryjnej i środowiskowej Poprzez zapewnienie im wysokiej jakości usług zdrowotnych
 • w postaci bezpłatnej i indywidualnie dobranej rehabilitacji w tym fizjoterapii, integracji sensorycznej, neurologopedii, połączonej ze szkoleniami dla rodziców z zakresu opieki oraz rehabilitacji dziecka w warunkach domowych oraz wsparcia psychologicznego celem przeciwdziałania wypaleniu psychicznemu

Uczestnicy projektu:

Wsparciem zostaną objęci rodzice i dzieci z niepełnosprawnością wymagającą długotrwałej rehabilitacji, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 20 dzieci oraz 20 rodziców, zamieszkałych w Subregionie Północnym woj. śląskiego.

Zatem zapraszamy osoby:

Grupa I uczestników projektu: Dzieci:

 • dzieci w wieku 0-18 lat
 • dotknięte niepełnosprawnością/niesamodzielne wymagające długotrwałej rehabilitacji
 • zamieszkałe w Subregionie Północnym woj. śląskiego
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Grupa II uczestników projektu. Rodzice (opiekunowie prawni):

 • rodzice (opiekunowie prawni) dzieci korzystających z usług zdrowotnych w ramach projektu
 • zamieszkali w Subregionie Północnym woj. śląskiego
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Trwałość Projektu

W ramach projektu „Tygodnie intensywnej rehabilitacji – bezpłatne wsparcie dla dzieci i ich rodziców” firma Neurosemper Piotr Depta Rafał Kalota S.C. zapewnia miejsca świadczenia usług realizowanych w ramach przedmiotowego projektu w zakresie:
usług w ramach konsultacji z lekarzem ortopedą świadczonych przez:
Panią Krzysztofa Miklaszewskiego
usług w ramach konsultacji z lekarzem neurologiem świadczonych przez:
Panią Justynę Paprocką
usług Rehabilitacji świadczonych przez :
Panią Piotra Deptę
Panią Rafała Kalotę
Panią Piotra Kruka
Panią Natalię Stefaniewicz vel Stachowicz
Panią Klaudię Gutowską
usługi z zakresu Terapii Integracji Sensorycznej świadczonej przez:
Panią Beatę Miedzińską
usługi Neurologopedii świadczonej przez :
Panią Małgorzatę Włodarczyk
usługi wsparcia Psychologicznego świadczonej przez:
Panią Annę Ciepielę

Projektodawca zapewnia zachowanie miejsc świadczenia usług w powyższym zakresie przez okres odpowiadający minimum połowie okresu realizacji projekt tj. do 30.06.2021 r.

Skip to content